VPS – Debian 10 – phpMyAdmin

phpMyAdmin poskytuje pokročilý SQL editor, který usnadňuje vytváření a testování složitých SQL dotazů. Také vám umožňuje spravovat databáze, uživatele, import a export dat, uložené procedury a spouštěče, provádět a upravovat dotazy, prohledávat databázi globálně a mnohem více.

Tento tutoriál vysvětluje kroky pro instalaci phpMyAdminu s Apache na Debianu 10 (Buster).

Instalace PHP

PHP je hlavním softwarovým požadavkem pro spuštění phpMyAdmin. Nainstalujte jej pomocí příkazů.

sudo apt -y update
sudo apt -y install wget php php-cgi php-mysqli php-pear php-mbstring php-gettext libapache2-mod-php php-common php-phpseclib php-mysql

MariaDB & Apache Web Server

Již jsme si ukazovali při instalování LAMP balíčku.
Viz: VPS – Debian 10 – Instalace LAMP

Instalace phpMyAdmin

Stáhněte si nejnovější verzi phpMyAdmin s příkazem wget.

DATA="$(wget https://www.phpmyadmin.net/home_page/version.txt -q -O-)"
URL="$(echo $DATA | cut -d ' ' -f 3)"
VERSION="$(echo $DATA | cut -d ' ' -f 1)"
wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/${VERSION}/phpMyAdmin-${VERSION}-all-languages.tar.gz

Extrahujeme stažený archiv:

tar xvf phpMyAdmin-${VERSION}-all-languages.tar.gz

Přesuňte výslednou složku do složky /usr/share/phpmyadmin.

sudo mv phpMyAdmin-*/ /usr/share/phpmyadmin

Vytvořte adresář pro dočasné soubory phpMyAdmin.

sudo mkdir -p /var/lib/phpmyadmin/tmp
sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/phpmyadmin

Vytvořte adresář pro konfigurační soubory phpMyAdmin, jako je například soubor htpass.

sudo mkdir /etc/phpmyadmin/

Vytvořte konfigurační soubor phpMyAdmin.

sudo cp /usr/share/phpmyadmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php

Upravte soubor /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php a nastavte tajné přístupové heslo:

$cfg['blowfish_secret'] = 'H2OxcGXxflSd8JwrwVlh6KW6s2rER63i'; 

Nakonfigurujte adresář dočasný:

$cfg['TempDir'] = '/var/lib/phpmyadmin/tmp';

Konfigurace webového serveru Apache

Vytvořte konfigurační soubor phpMyAdmin Apache:

sudo nano /etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf

A vložte do souboru následující obsah:

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

<Directory /usr/share/phpmyadmin>
  Options SymLinksIfOwnerMatch
  DirectoryIndex index.php

  <IfModule mod_php5.c>
    <IfModule mod_mime.c>
      AddType application/x-httpd-php .php
    </IfModule>
    <FilesMatch ".+\.php$">
      SetHandler application/x-httpd-php
    </FilesMatch>

    php_value include_path .
    php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp
    php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/php/php-gettext/:/usr/share/php/php-php-gettext/:/usr/share/javascript/:/usr/share/php/tcpdf/:/usr/share/doc/phpmyadmin/:/usr/share/php/phpseclib/
    php_admin_value mbstring.func_overload 0
  </IfModule>
  <IfModule mod_php.c>
    <IfModule mod_mime.c>
      AddType application/x-httpd-php .php
    </IfModule>
    <FilesMatch ".+\.php$">
      SetHandler application/x-httpd-php
    </FilesMatch>

    php_value include_path .
    php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp
    php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/php/php-gettext/:/usr/share/php/php-php-gettext/:/usr/share/javascript/:/usr/share/php/tcpdf/:/usr/share/doc/phpmyadmin/:/usr/share/php/phpseclib/
    php_admin_value mbstring.func_overload 0
  </IfModule>

</Directory>

# Authorize for setup
<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup>
  <IfModule mod_authz_core.c>
    <IfModule mod_authn_file.c>
      AuthType Basic
      AuthName "phpMyAdmin Setup"
      AuthUserFile /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup
    </IfModule>
    Require valid-user
  </IfModule>
</Directory>

# Disallow web access to directories that don't need it
<Directory /usr/share/phpmyadmin/templates>
  Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share/phpmyadmin/libraries>
  Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup/lib>
  Require all denied
</Directory>

Přístup z konkrétní adresy IP můžete omezit přidáním následujícího řádku:

Require ip 127.0.0.1 192.168.18.0/24

Zapnutí funkce & Restart apache server

sudo a2enconf phpmyadmin
sudo systemctl restart apache2

Přístup k webovému rozhraní phpMyAdmin na adrese http://[IP|Domena]/phpmyadmin.
K přihlášení použijte přihlašovací údaje k databázi – uživatelské jméno a heslo.

Jak nainstalovat a nastavit PHP 7 + MariaDB + NGINX + phpMyAdmin ...

[!] phpMyAdmin na subdoméně

Nejprve deaktivujte konfigurační soubor phpMyAdmin, který mapuje /phpmyadmin na /usr/share/phpmyadmin:

sudo a2disconf phpmyadmin

Poté vytvořte nového virtuálního hostitele (/etc/apache2/sites-available/pma.domena.tdl.conf) s následujícím obsahem:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@domena.tdl
  ServerName pma.domena.tdl
  ServerAlias www.pma.domena.tdl

  DocumentRoot /usr/share/phpmyadmin

  <Directory /usr/share/phpmyadmin>
    Options FollowSymLinks
    DirectoryIndex index.php
    AllowOverride All

    <IfModule mod_php5.c>
      <IfModule mod_mime.c>
        AddType application/x-httpd-php .php
      </IfModule>
      <FilesMatch ".+\.php$">
        SetHandler application/x-httpd-php
      </FilesMatch>

      php_flag magic_quotes_gpc Off
      php_flag track_vars On
      php_flag register_globals Off
      php_admin_flag allow_url_fopen Off
      php_value include_path .
      php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp
      php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/php/php-gettext/:/usr/share/javascript/:/usr/share/php/tcpdf/
    </IfModule>
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Nakonec zapneme subdoménu & restartujte Apache:

sudo a2ensite pma.domena.tdl
sudo a2disconf phpmyadmin